Ta reda på mer om juridik

Vi båda tanter tycker det är kul att se serier som handlar om advokater och juristbyråer och sånt, men hur fungerar allt sådant i verkligheten egentligen. Har läst en del artiklar om juridik på nätet, för att bilda oss en uppfattning om hur rättsväsendet ser ut i Sverige. Advokater och jurister jobbar ju med en mängd olika områden. Det är brottmål, familjerätt, socialrätt, asylrätt, samt andra saker. Det jag kommit i kontakt med själv är familjerätt, då i form av en bouppteckning och i form av arvskifte.

Hur funkar bouppteckningar och arvsskifte?

Det är inte fel att ha en advokat när detta ska göras, särskilt om det uppstår tvist.

Bouppteckning upprättas när en person avlider. Denna bouppteckning ska sedan skickas till skattemyndigheten för registrering. Det finns vissa formkrav för hur en bouppteckning skall göras så väl som att det finns en praxis hur man beräknar värdet på egendomen. Alla dödsbodelägare skall bli underrättade om denna bouppteckning. En bouppdelning har en juridisk betydelse inför kommande arvskiften.

Arvskifte är att fördela den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare. Dock ska man gjort en bouppteckning innan detta kan ske. Den dödes skulder måste även de ha betalts. Dödsboet upphör att existera när arvskiftet har gjorts.

Om dödsboet är förvaltat av en boutredningsman eller testamentsexekutor, får ett arvskifte inte göras förrän denna person har sagt till och anmält att boutredningen är klar. Man måste inte göra ett arvskifte. Dödsbodelägarna kan i stället enas om att låta dödsboet fortsätta äga den avlidnes tillgångar, i ett så kallat oskiftat bo.

 

2 Mar 2018